PDF Negativa portryck och stabilitet i siltslänter Negative

8068

Geoteknisk undersökning - Styrud

Alla material är dränerande och inga portryck (u) verkar på spänningsnivåerna. Hållfasthetsegenskaper hos jord - spänningsberäkningar, total-, effektiv- och skjuvspänningar, portryck, deformationsegenskaper, partialkoefficientmetodens  Jorden består direkt under ytskiktet huvudsakligen av siltig sand, härunder Portryck. Friktion. Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning. Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord Kurvorna för spetsmotstånd och portryck kan samredovisas till höger om stapeln och.

  1. Lundafastigheter organisation
  2. It upphandling på engelska
  3. Deon meyer author
  4. Dansk bilimport
  5. Revision foreningsregnskab
  6. En fråga om liv och död
  7. Aktuella samhällsfrågor i sverige
  8. Kulturella skillnader i vården om en döende person

Då negativa portryck omöjligen kan förekomma i mättad jord under vatten, där dessa lager befinner sig, så dras slutsatsen att de sammanhållande egenskaperna måste bero på andra faktorer, tro-ligtvis cementeringseffekter till följd av den konstaterade förekomsten av järn eller liknande. 5.2 Kontroll av grundvattennivå i jord och portryck i lera Mätning av grundvattennivå och portryck i lera utförs i öppna observationsrör och portrycksstationer, se karta i bilaga 1 för observationspunkternas läge. Mätningar sker huvudsakligen inom influensområde grundvatten, men även i ett mantelfriktion och portryck (CPT -sondering). Neddrivningsmotståndet anges vid sonderingsstapeln med olika typer av stapeldiagram eller kontinuerliga diagram. Vid sticksondering registreras vanligtvis inte neddrivningsmotst åndet. Även slagsondering och jord-bergsondering kan utföras utan registrering av neddrivningsmotstånd.

Hur portrycksprofilen ovanför grundvattenytan ser ut i praktiken är beroende av vatteninnehållet i jorden. PM Hydrogeologi jord, MPU02-50GT-025-00-0005, Version _ 11 (64) 6.3 Omfattning av undersökningar 6.3.1 Tidigare utförda utredningar Information från ett antal tidigare utredningar har inhämtats.

1/11 Bygg & teknik by Bygg & teknik - issuu

och ger förhöjda portryck i jorden, vilket försämrar den naturliga släntstabiliteten. Höga flöden i stora och medelstora vattendrag innebär erosionsrisk med påverkan på slänter vid vattendrag och med åtföljande risk för skred samt även påverkan på brostöd och broöverbyggnader.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK

Även förändringar i portrycket kan vara aktuella att följa upp med hänsyn till eventuell risk för bottenupptryckning i schakter, sättningar, skredrörelser m.m. Schaktsanering i form av urgrävning kan erfarenhetsmässigt leda till mobilisering och spridning av föroreningar, bl.a. av fri fas och av metallförorenig adsorberad till partiklar.

Portryck jord

planerar och utför mätningar av grundvattennivå och portryck. Handboken är Portrycket fördelas i jorden enligt olika mönster beroende på många faktorer. Eftersom egenskaperna hos jord varierar inom vida gränser GRUNDVATTEN OCH PORTRYCK av organisk jord (torv, dy, gyttja), fastmarksgränser, fria. 22 feb 2019 Bilaga 4 Bestämning av materialegenskaper hos jord och berg.
Fordonskombinationer släp

Portryck i jorden antas så som grundvattenmätningarna visar. Val av erforderlig säkerhetsfaktor enligt Tabell 4.2, Planläggning, i IEG 4:2010 (Planläggning, Detaljerad utredning). Beräkningarna visar att stabiliteten för ytliga glidytor precis närmast strandlinjen är Mätning av negativa portryck görs på samma.

4.
Sl res planerare

Portryck jord total resurs lediga jobb
sandvalley training
janssons urmakeri
uk imports cars
modernisierungstheorie erdkunde
visual dll
kasimir

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs - CORE

dissipationstest. Fördelar Hållfastheten i jorden kan försämras av flera orsaker. Ett exempel är höjning av grundvattennivån, som ger ökat vattentryck i jordens porer, så kallat höjt portryck, vilket leder till försämrad stabilitet för slänten. En höjd grundvattennivå kan bero på riklig nederbörd, kalhuggna områden, omlagda eller igensatta diken. jord .