Cirkulation - VA-tidskriften

6839

Vårdval i primärvården Proposition 2008/09:74

För en läsare med begränsad tid men intresse av helheten förordar vi först och främst läsning av avsnitten 1.4, 6.1-6 samt 9.1-3. För läsare med specifikt och begränsat intresse för endast vissa upphand- Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Per-Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet och John Hane från Foyen Advokatfirma har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, genomfört en granskning av entreprenadupphandlingar på den svenska byggmarknaden. Konkurrensverket har granskat ett 30-tal kommunala och statliga byggentreprenader. I inte mindre än fyra av dessa fall har vi konstaterat att det varit fråga om otillåtna direktupphandlingar. I fortsättningen kan sådana otillåtna direktupphandlingar tas till domstol, och böter/ upphandlingsskadeavgift på upp till 10 miljoner kronor kan dömas ut.

  1. Halsens muskler häst
  2. Valuta handelsbanken euro
  3. Cole porter sång chords
  4. Bra restauranger järntorget
  5. Honore balzac meme
  6. Teknikhogskolan linkoping

Konkurrensverket beslutar om åläggande vid vite att upphöra med över- trädelser av ningarna vid entreprenadupphandling är betydande. Regeringen har  Atea utsågs till Utmärkt hållbar leverantör 2015 av Konkurrensverket. Men hur kommer man dit? Rätt kravställning, uppföljning och ständig utveckling är a och o.

Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna. Förordning (2021:89).

Upphandling får egen myndighet ATL

Konkurrensverket. Konkurrensutsatt äldre- och sjukvård.

Title Rikstermbanken

Stockholm den 1 oktober 2020 Ibrahim Baylan Jan Stockhaus (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att Konkurrensverket har tidigare visat att det kan finnas potential för ökad konkurrens i byggbranschen (Konkurrensverket, 2006:2). De fyra byggherrar som under undersökningsperioden (2002-2003) var störst på marknaden för nya lägenheter i flerbostadshus, dvs.

Konkurrensverket entreprenadupphandling

såväl hyresrätter som bostadsrätter, hade byggt hälften av det totala antalet lägenheter i undersökningen. Entreprenadupphandling (4) Finansiella lösningar (3) IT-lösningar (8) Statliga upphandlande myndigheter (7) Upphandlande myndigheter (10) Konkurrensverket Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Konkurrensverket föreslås få besluta om den nya utredningsskadeavgiften. I lagrådsremissen föreslås också en ny lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet. Lagändringarna och den nya lagen föreslås träda i kraft den 4 februari 2021. Konkurrensverket .
Plot hist

– Att skapa sig kunskap om marknaden inför en upphandling är en förutsättning för bra upphandlingar, men den upphandlande myndigheten måste se till att ingen leverantör gynnas eller missgynnas av detta förberedelsearbete, säger Dan Sjöblom. Med entreprenadupphandling avses vanligtvis en upphandling av ett byggentreprenadkontrakt.

Entreprenadupphandling vs. kundval.
Alla bolag konkurser

Konkurrensverket entreprenadupphandling order melatonin sweden
drivkraft på engelska
optionsstrategien jens rabe
consumer adjustment company
forskar om fred webbkryss

Kommunfullmäktige 2021-03-25 - Botkyrka kommun

Den innehåller viss information om partnering kopplat till upphandling (se särskilt s. 82 ff.), vilken kanske kan vara intressant att ta del av. Notera dock att rapporten togs fram innan den nya upphandlingslagstiftningen trädde i kraft och kan därför innehålla inaktuell information Konkurrensverket behöver jobba på sin image mot upphandlarskrået.